Paragrafen

Onderhoud kapitaalgoederen

4. Groen

Gewenst kwaliteitsniveau

Wij laten gemeentelijk stedelijk groen op A-kwaliteit onderhouden. Hierdoor zien plantsoenen en grasvelden er netjes uit. Grasvelden worden op hetzelfde kwaliteitsniveau onderhouden. Bomen onderhouden wij eens per drie jaar. Deze frequentie is voldoende om een gezond bomenbestand na te streven. Bermen en sloten maaien en onderhouden we over het algemeen tweemaal per jaar. De tendens is om meer in te zetten op biodiversiteit en ecologisch beheer. Dit betekent dat we minder vaak maaien en een ander type beheer toepassen.

Samen met goede straatverlichting en vlakke trottoirs zorgt dit voor een fijne en verzorgde leefomgeving.

Wat gaan wij ervoor doen?
Als we de groenvakken vernieuwen, planten we niet meer alleen de standaard bodembedekkers. We kiezen vaker voor gazon en vaste planten. Gazon is relatief goedkoop in onderhoud en ziet er verzorgd uit. Op A-locaties kiezen we steeds vaker voor vaste planten. Deze brengen meer kleur en biodiversiteit aan in het straatbeeld.

Voor het onderhoud van het stedelijk groen hebben we een contract met de DAR. Zij voert het onderhoud in het groeiseizoen uit met 20 medewerkers van het werkbedrijf, die een afstand tot de arbeidsmarkt hebben. In de wintermaanden zijn dit er 10. Daardoor kost het contract voor groenonderhoud ons extra geld. Onze financiële bijdrage aan het werkbedrijf is hierdoor wel lager. Daarnaast ontvangen we inkomsten uit dividend van de DAR. Zie hiervoor de paragraaf “Verbonden partijen”.

Het onderhoud van gazon, bermen en sloten besteden wij uit. De laagste inschrijver mag het werk uitvoeren. Het bermen- en slotenbestek brengen wij in 2020 opnieuw in de markt. Daarbij richten we ons meer op ecologisch beheer en circulatie van bermmaaisel.

Bomen worden onderhouden door onze buitendienst. Wij vinden het belangrijk om ons bomenbestand goed te kennen en hoogwaardig onderhoud na te streven. Daarnaast houden we rekening met snoeiverzoeken van onze inwoners.

Naast regulier onderhoud moeten we groen soms vernieuwen. Omdat planten gemiddeld na ongeveer 30 jaar slecht en oud zijn, moeten wij ze tijdig vervangen. Elk najaar vervangen wij ruim 15.000 planten en struiken. Bomen vervangen we pas als ze ziek of dood zijn. Daarbij planten we minimaal één nieuwe boom voor iedere boom die wij kappen. Door groen en bomen tijdig te vervangen ontstaat er geen achterstand en blijft het gemeentelijk groen gezond.

Stand van zaken Voorjaarsnota
In 2020 is de inbestedingsovereenkomst met de huidige partijen verlengd. Uitzondering is het contract voor het maaien van bermen en sloten. Deze dienst is opnieuw aanbesteed.
Alle aannemers zijn inmiddels gestart met beheer van openbaar groen. Zij leveren A-kwaliteit waardoor wij weer een goed onderhouden openbare ruimte mogen verwachten.
Bijzonder dit jaar is het vergroenen van Leuth en het vervangen van bomenlanen. Hiervoor zijn middelen beschikbaar gesteld en inmiddels is een start gemaakt. Eind dit jaar zullen we de meest slechte bomenlanen vervangen hebben en is Leuth vergroend. Dit draagt bij aan duurzaam behoud van structuren en een groenere woonomgeving.  

Wat gaat het kosten?
Binnen de exploitatie zijn jaarlijks beschikbaar voor onderhoud van stedelijk groen € 615.000, Cultuurtechnisch groen onderhoud € 203.000 en voor renovatie/vervanging van bomen en planten € 75.000.

Er is structureel geld voor het vervangen van bomen. In het bomenstructuurplan zijn de meest bijzondere laanstructuren die wij in stand willen houden (en verjongen) in kaart gebracht.

Stand van zaken Voorjaarsnota
We lopen volledig in de pas. Voor het vergroenen van Leuth is € 100.000 beschikbaar in het MeerjarenInvesteringsPlan (MIP). In de exploitatie is dit jaar €75.000 extra beschikbaar voor het vervangen/verjongen van bomenlanen.

Deze pagina is gebouwd op 08/27/2020 12:51:40 met de export van 08/27/2020 12:26:47