Paragrafen

Onderhoud kapitaalgoederen

1. Wegen

Gewenst kwaliteitsniveau  
In 2015 heeft de gemeenteraad bepaald wat de onderhoudsniveaus van elke weg zijn. Wij noemen dit het uitgebalanceerde onderhoudsniveau. De kwaliteitsnormen zijn als volgt bepaald:

Soort weg

Kwaliteitsnorm

Toelichting

Verhardingen in centrum (Mlg, Grb, Bk)

Hoog

Visitekaartje gemeente

Ontsluitingswegen (rijbanen/fietspaden)

Hoog

Representatie en verkeersveiligheid

Wegen op dijken langs de Rijn en de Waal

Hoog

Waterveiligheid, representatie

Binnen bebouwde kom

- Trottoirs en fietspaden

Minimaal basis

Comfort en veiligheid van personen

- Rijbanen en parkeerplaatsen

Laag

Lage snelheid; weinig risico

Buiten bebouwde kom, m.u.v. wijk-ontsluitingswegen

Laag (tijdelijk)

Eens per 40 jaar groot onderhoud

Er is bijna 2 miljoen vierkante meter aan wegen, fiets- en voetpaden in de gemeente. Hiervan onderhouden wij:  

 • 29 % op hoog niveau;
 • 15 % op basisniveau;
 • 56 % op laag niveau.

Onderhoud, beheer en inspecties van wegen zijn nodig om de functionaliteit en de veiligheid van de wegen te garanderen. Met een tweejaarlijkse inspectie brengen we de onderhoudstoestand in kaart. Zo ontstaat een kwaliteitsbeeld van het wegareaal, gebaseerd op de maatstaven van CROW (Centrum voor Regelgeving en Onderzoek in de Grond-, Water- en Wegenbouw en de Verkeerstechniek). In 2018 voerden we deze tweejaarlijkse technische kwalitatieve inspectie voor het laatst uit. De volgende staat dus gepland voor 2020. De inspectie geeft per wegvak inzicht in de kwalitatieve toestand.

Wat gaan wij ervoor doen?
Samen met de planning uit het Gemeentelijk Rioleringsplan (GRP) vormen de wegenplanningen de basis voor de voltallige uitvoeringsplanning met andere vakgebieden, zoals openbare verlichting, groen, water, en spelen. Deze integrale projecten zijn opgenomen in het Meerjaren Investeringsplan (MIP).

We pakken projecten steeds breder op. We kijken niet alleen naar de technische kant, maar halen ook wensen van onze inwoners op. We communiceren vroegtijdig over de projecten met belanghebbenden, zoals bewoners en bedrijven. Daarbij houden we ook rekening met participatiemogelijkheden.
De werkzaamheden voor de voltallige (her)inrichtingsprojecten bereiden we per project voor en besteden we aan. Het groot onderhoud zetten we weg in een raamovereenkomst. Onze eigen dienst voert vooral klein onderhoud uit. Door klein onderhoud tijdig uit te voeren kunnen we groot onderhoud uitstellen.
In het eerste kwartaal van 2020 wordt een visuele weginspectie uitgevoerd. Dan weten we ook welk onderhoud wij in de zomer van 2020 moeten uitvoeren. Daarnaast voeren we ook nog onderhoud uit aan de wegen waar we in 2019 niet aan toe gekomen zijn en dat zijn:

 • Heumensebaan/Rijlaan
 • Hogewaldseweg
 • Nassaustraat

Groot onderhoud aan wegen voeren wij in 2020 uit op de volgende locaties uit:

 • Hubertusweg (Beek)
 • Wylerbaan (Groesbeek)
 • Oude Kleefsebaan buiten de kom (Berg en Dal)
 • Wegkantverbeteringen op diverse locaties

Stand van zaken Voorjaarsnota

 • Heumensebaan/Rijlaan wordt uitgesteld. Het aanleggen van een nieuw deklaag nemen we op in het MeerjarenInvesteringsPlan (MIP).
 • Vanuit wegbeheer is een bijdrage gedaan aan het opknappen van de Nassaustraat.
 • Het asfalteren van de Wylerbaan in Groesbeek (fase 2) is uitgesteld naar het 4e kwartaal 2020. Dit heeft te maken met werkzaamheden van Liander in het 2e en 3e kwartaal, waar wij op aansluiten. Het gedeelte van de Wylerbaan tussen Molenweg en Kamp is in het 2e kwartaal geasfalteerd, onder andere omdat het Vrijheidsmuseum in die periode gesloten was in verband met de corona maatregelen. Op deze manier ondervond het Vrijheidsmuseum geen hinder van de werkzaamheden.
 • Het gedeeltelijk asfalteren van de Oude Kleefsebaan in Berg en Dal (buiten de kom) voeren wij uit in het 2e kwartaal 2020, omdat de aanliggende horeca bedrijven in verband met de corona maatregelen gesloten waren en dus geen overlast van het wegenonderhoud ondervonden.

Wat gaat het kosten?
Voor het onderhoud en beheer van wegen is in de exploitatie jaarlijks € 23.000 beschikbaar en vindt een dotatie aan de voorziening van € 1.278.000 plaats. In 2020 zullen deze bedragen opnieuw berekend worden naar aanleiding van de dan uit te voeren nieuwe weginspectie.

Stand van zaken Voorjaarsnota
Wij zijn nu bezig met het opstellen van een beleidsplan. De weginspectie is de basis voor een onderhoudsplan, dit is een onderdeel van het beleidsplan. Op basis daarvan bepalen we hoogte van de voorziening en hoe hoog de jaarlijkse toevoeging aan de voorziening moet zijn.

Deze pagina is gebouwd op 08/27/2020 12:51:40 met de export van 08/27/2020 12:26:47