Bijlagen

Raadsvoorstel

Raadsvoorstel

                       Raadsvoorstel

Griffiersnummer:

Onderwerp:

Voorjaarsnota 2020

Datum B&W-vergadering

26 mei 2020

Datum raadsvergadering

9 juli 2020

Datum carrousel:

24 juni 2020

Portefeuillehouder:

S.G.P. Fleuren

Ambtenaar:

K.Jacobs

E-mailadres:

K.Jacobs@bergendal.nl

Zaaknummer:

Z-20-85585

Documentnummer:

VB/Raad/20/01032

Aan de gemeenteraad,

Voorstel

 1. De Voorjaarsnota 2020 vast te stellen, inclusief de mutaties op de reserves.
 2. Het tekort voor 2020 te dekken door aanwending van de algemene reserve.
 3. De begroting 2020 overeenkomstig de voorgaande beslispunten te wijzigen.

Inleiding
In de programmabegroting 2020 zijn de ambities, doelen en resultaten beschreven. De
Voorjaarsnota is de eerste rapportage over het begrotingsjaar 2020. In de
Voorjaarsnota rapporteren we over financiële afwijkingen en de inhoudelijke voortgang. Hoe
ver zijn we met het behalen van de afgesproken resultaten en komen we hiermee dichter bij
onze doelen (en ambities).Wij bieden de Voorjaarsnota digitaal aan via een webversie op ons portal https://programmavan.bergendal.nl/

Waar vindt u de stand van zaken van de resultaten in de webversie?
Bij het onderdeel “wat gaan we daarvoor doen” van elk programma noemen we per onderwerp eerst de te behalen resultaten uit de begroting en daarna de stand van zaken van het voorjaar 2020. Bij de paragrafen presenteren we deze informatie op dezelfde wijze. Bij elk programma vermelden we ook welke budgetten we aanpassen, met hoeveel, en geven we een toelichting

Coronavirus
De uitbraak van het Coronavirus (COVID-19) eind februari 2020 heeft een enorme impact op ons allemaal. De wereldwijde pandemie leidt tot ongekende omstandigheden. Voor de aanpak van het Coronavirus kijken wij wat we kunnen doen. Dit doen we aanvullend op de landelijke maatregelen van het Rijk. Dit raakt veel beleidsterreinen van onze organisatie. We streven naar een zo goed mogelijke uitvoering van de landelijke en lokale maatregelen. We proberen zoveel mogelijk de continuïteit van de dagelijkse werkzaamheden en van de noodzakelijke (digitale) besluitvorming door te laten gaan. We hebben daarvoor de nodige interne maatregelen genomen.

Het Coronavirus heeft gevolgen voor veel beleidsterreinen van onze begroting 2020 en mogelijk voor de jaren daarna. Hoe groot de financiële impact zal zijn is nu onmogelijk te bepalen. Onze financiële buffer is voldoende en we bewaken onze liquiditeitspositie goed. We nemen zo nodig maatregelen om onze taken in deze crisis zo goed mogelijk te blijven uitvoeren.

Intern hebben we te maken met:

 • extra personeelskosten voor onder andere BOA's, Actieteam, uitkeringenadministratie (TOZO), contacten met GGD, scholen en kinderopvang, sport en regionale inzet. Deze extra uren houden we bij, we verwachten hiervoor een compensatie vanuit het Rijk.
 • arbotechnische zaken voor thuiswerken in het kader van goed werkgeverschap.
 • ICT middelen voor thuiswerken, bijvoorbeeld voor het vergadering via Teams.
 • inkomstenderving door het tijdelijk sluiten van zwembad en sporthallen
 • uitstel omgevingswet

Ook externe en verbonden partijen geven aan dat het coronavirus invloed heeft op hun (reguliere) dienstverlening. De financiële consequenties zijn op dit moment nog niet in beeld. We verwachten dit bij de najaarsnota inzichtelijk te kunnen maken.

Beoogd effect
Volgens de Financiële Verordening Berg en Dal 2017 informeren wij de gemeenteraad over de
inhoudelijke en financiële afwijkingen die zich voordoen in de uitvoering van de lopende
begroting 2020. De eerste rapportage over 2020 is de Voorjaarsnota.

Argumenten
In de Voorjaarsnota zijn per programma de mutaties aangegeven en toegelicht.
De grootste verschillen zijn:

-

Verbeterplan ODRN

-    345

-

Wmo klassiek

-    543

-

Sociaal Domein

- 1.501

-

Dividenduitkeringen BNG en Vitens

-    191

-

Sociale Werkvoorziening

+   146

-

Algemene uitkering

+   255

-

Verkoop vm Geradus Majellaschool

+   287

-

Afval

+     72

Het tekort op het sociaal domein heeft constant onze aandacht. We zijn op dit moment druk bezig voorzieningen om te buigen naar algemene voorzieningen. Ook op basis van de richtingensessie werken we verschillende ombuigingen uit. Deze voorstellen komen in de begrotingsbehandeling 2021 jullie kant op. Op basis daar van kunnen we kijken welke ombuigingen eventueel op korte termijn realiseerbaar zijn en eventueel in 2020 nog iets op kunnen leveren.

Het college zet zich maximaal in om het negatieve resultaat op de verschillende posten terug te dringen. Het college onderzoekt de mogelijkheden en onmogelijkheden en informeert hierover de raad via de standaard P&C-planning.

Kanttekening
We rapporteren naar de toestand van begin april
De informatie in de Voorjaarsnota is gebaseerd op de informatie die begin april bij ons bekend was. Nieuwe mutaties, ontwikkelingen en de gevolgen van het coronavirus nemen we mee in de Najaarsnota.

Financiële onderbouwing
Welk financieel beeld laat de Voorjaarsnota zien?
Op 7 november 2019 heeft de gemeenteraad de Programmabegroting 2020 vastgesteld. Het begrotingssaldo van de primaire begroting was € 2.000 positief.

Volgens genomen besluiten en de ontwikkelingen en afwijkingen die in deze Voorjaarsnota zijn vermeld stellen we het begrotingssaldo nu met € 1.914.000 nadelig bij.
Het begrotingssaldo komt daarmee op € 1.912.000 nadelig. Zie onderstaande tabel.
Het tekort voor 2020 dekken we door aanwending van de algemene reserve. Als dit tekort zich bij het opstellen van de jaarrekening niet voordoet, dan vindt de aanwending niet plaats.
Ook meerjarig is de begroting niet sluitend. Bij het opstellen van de begroting 2021 komen we met bezuinigingsvoorstellen.

Sportzaal Morgenfit te Ooij
Over de overname van Morgenfit is op het moment van het vaststellen van de voorjaarsnota nog geen besluit genomen. Deze overname zit nog niet in het saldo van 2020 verwerkt. Wel hebben we deze overname meegenomen in het meerjarig tekort dat is gepresenteerd in de richtingensessie. Voor 2020 betekent dat als deze overname dit jaar plaatsvindt we te maken hebben met een extra nadeel van 108.000 euro.

Hieronder staat het overzicht van het verloop van de algemene reserves.

Om u een goed beeld te geven is het saldo van de jaarrekening 2019 (€ - 1.785.000) al verwerkt in het saldo van de algemene reserve vrij besteedbaar.

De liquiditeitspositie van de gemeente Berg en Dal is nog goed. We hebben daarmee een goede uitgangspositie om de uitdagingen voor de toekomst tegemoet te gaan, maar deze uitdagingen zijn groot.

Duurzaamheid

Communicatie
De webversie van de Voorjaarsnota 2020 is te lezen via https://programmavan.bergendal.nl/.

Aanpak/uitvoering
Na vaststelling zenden wij de Voorjaarsnota 2020 naar de provincie, zodat zij op de hoogte is van de (financiële) ontwikkeling van onze gemeente.

Burgemeester en wethouders van gemeente Berg en Dal

De secretaris,

De burgemeester,

E.W.J. van der Velde

mr. M. Slinkman

Bijlagen digitaal ter inzage

Bijlage ter inzage griffier

Raadsbesluit

De raad van de gemeente Berg en Dal;

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 19 mei 2020.

overwegende dat:

overwegende dat in de voorjaarsnota de nu te verwachten mutaties in de begroting 2020 naar de stand van april 2020 zijn verwerkt;

b e s l u i t  :

 1. De Voorjaarsnota 2020 vast te stellen, inclusief de mutaties op de reserves.
 2. Het tekort voor 2020 te dekken door aanwending van de algemene reserve.
 3. De begroting 2020 overeenkomstig de voorgaande beslispunten te wijzigen met € 1.914.000 nadelig.

Aldus besloten in de openbare vergadering van de raad van de gemeente Berg en Dal
op 9 juli 2020,

De raadsgriffier,         De voorzitter,

J.A.M. van Workum

mr. M. Slinkman

ga terug
Deze pagina is gebouwd op 08/27/2020 12:51:40 met de export van 08/27/2020 12:26:47