Bijlagen

Specificatie Financieel MeerjarenPerspectief

Specificatie Financieel MeerjarenPerspectief

Hieronder vindt u de specificatie van het Financieel MeerjarenPerspectief (FMP).

Bedragen x € 1.000

2020

2021

2022

2023

FMP Programmabegroting 2020

2

668

120

440

Besluitvorming tot Voorjaarsnota:

1e begrotingswijziging

-2

-1

-1

-1

Overloopwijziging

-17

-16

-16

-16

Investeringssubsidie dorsphuis Kerstendal

-

-4

-4

-4

Totaal besluitvorming tot Voorjaarsnota

-19

-20

-20

-20

Mutaties Voorjaarsnota

Beheer Mallemolen 2020

7

7

7

7

Bijstand

-33

-52

-71

-92

Invoering verplichte Ggz

23

23

23

23

Actieprogramma lokale initiatieven mensen met Verward Gedrag

-

-

-

-

- projectkosten

-40

-51

-

-

- subsidie

40

51

-

-

Sociale Werkvoorziening

146

172

229

191

Wmo klassiek

-543

-638

-638

-638

Doelgroepenvervoer

59

140

66

-13

Sociaal domein en Wmo nieuw

-1.501

-1.511

-1.519

-1.519

Regeling reductie energiegebruik

- Rijksuitkering regeling reductie energiegebruik

90

-

-

-

- Kosten Regeling reductie energiegebruik

-90

-

-

-

Transitieplan verduurzaming wijk D'n Drul (Groesbeek)

- Kosten Transitieplan verduurzaming wijk D'n Drul (Groesbeek)

-10

-

-

-

- Subsidie Transitieplan verduurzaming wijk D'n Drul (Groesbeek)

10

-

-

-

Afval

- Kosten DVO Dar

16

16

16

16

- dividend Dar

56

8

16

21

Vastleggen zakelijke rechten drukriolering Ubbergen

- kosten project

-45

-51

-64

-

- lagere dotatie voorziening riolering

45

51

64

-

Gebouw begraafplaats Millingen aan de Rijn

- kapitaallasten

-

-6

-6

-6

- huurinkomsten

-

6

6

6

Natuurlijk groen

-29

-

-

-

Maatwerk Jeugdgezondheidszorg, Gezonde School

-15

-15

-15

-15

Vervangen roostergoot Dorpsplein Groesbeek

- kosten roostergoot

-12

-

-

-

- lagere dotatie voorziening riolering

12

-

-

-

Sporthal Heuvelland

-15

-15

-15

-15

Renovatie brug over Spoorkuil

7

-1

-1

-1

Asbestsanering GTTC

-9

-

-

-

Verkoop voormalige Gerardus Majellaschool

287

-

-

-

Drainage sportpark de Hove

-7

-

-

-

Realisatie fiets- voetveer Bemmel- Ooij

-10

-

-

-

Oprichting BIZ Millingen Centrum

- kosten en bijdrage BIZ

-21

-19

-19

-19

- opbrengst BIZ belasting

15

15

15

15

Rechtspositieregeling raads- en commissieleden

-12

-12

-12

-12

Verbeterplan ODRN

-345

-294

-139

-139

Bijdrage Versterkingsproces regio Arnhem Nijmegen

-

-282

-282

-282

Financiële afwikkeling beëindiging Stadsregio Arnhem-Nijmegen

23

-

-

-

Formatie-uitbreiding Ruimtelijke Ordening

-62

-62

-62

-62

Arbeidsparticiptatie

35

26

22

26

Dividenduitkering BNG en Vitens

-191

-162

-162

-162

Algemene uitkering gemeentefonds

255

264

272

273

Frictiekosten voormalig gemeentehuis Ubbergen

11

11

11

11

Bijdrage Algemene reserve; frictiekosten vm gemeentehuis Ubbergen

-11

-11

-11

-11

Kosten bedrijfsvoering

23

18

18

18

Bijdrage iRvN

-49

-50

-50

-50

Afrondingsverschillen

-6

-7

-6

-6

Totaal mutaties Voorjaarsnota

-1.894

-2.429

-2.304

-2.433

Totaal mutaties t/m Voorjaarsnota 2020

-1.913

-2.449

-2.324

-2.453

Actueel FMP

-1.912

-1.781

-2.204

-2.014

ga terug
Deze pagina is gebouwd op 08/27/2020 12:51:40 met de export van 08/27/2020 12:26:47