Home

Financiële begroting

Incidentele baten en lasten

Een goed beeld van de financiële positie van de gemeente vereist ook inzicht in de incidentele baten en lasten die in de begroting zijn verwerkt.

Hieronder vindt u een overzicht van de incidentele baten en lasten met daarop een toelichting.

Bedragen x € 1.000

2020

2021

2022

2023

Programma Inwoner

Incidentele baten en lasten Programmabegroting 2020

1.1

Bij preventie is een aanpak van middelengebruik (alcohol en drugs) van groot belang

-5

-

-

-

1.2

Extra gelden voorkomen schulden

-50

-

-

-

1.3

Professionaliseren beheer jongerencentum Maddogs

-30

-

-

-

1.4

Woonplaatsbeginsel sociaal domein

-667

-

-

-

Incidentele baten en lasten tot en met Voorjaarsnota

1.5

Zorg- en Welzijn Wijzer

-2

-

-

-

1.6

Kosten Actieprogramma lokale initiatieven mensen met Verward Gedrag

-40

-51

-

-

1.7

Subsidie Actieprogramma lokale initiatieven mensen met Verward Gedrag

40

51

-

-

Totaal programma Inwoner

-754

-

-

-

Programma Onze Buurt

Incidentele baten en lasten Programmabegroting 2020

2.1

Vervanging AED's

-24

-

-

-

2.2

Led-verlichting Tennisvereniging PIT

-11

-

-

-

2.3

Terreinafscheiding sportpark de Hove

-11

-

-

-

2.4

Vervangen dode bomen door extreme droogte

-15

-

-

-

Incidentele baten en lasten tot en met Voorjaarsnota

2.5

Rijksuitkering Regeling reductie energiegebruik

90

-

-

-

2.6

Kosten Regeling reductie energiegebruik

-90

-

-

-

2.7

Kosten Transitieplan verduurzaming wijk D'n Drul (Groesbeek)

-10

-

-

-

2.8

Subsidie Transitieplan verduurzaming wijk D'n Drul (Groesbeek)

10

-

-

-

2.9

Asbestsanering GTTC

-9

-

-

-

2.10

Verkoop voormalige Gerardus Majellaschool

287

-

-

-

2.11

Drainage sportpark de Hove

-7

-

-

-

Totaal programma Onze Buurt

211

-

-

-

Programma Onze Gemeente

Incidentele baten en lasten Programmabegroting 2020

3.1

Inzet extra rijksgelden voor statushouders

-40

-

-

-

3.2

Bijdrage GOAN programma Duurzame Mobiliteit en Bereikbaarheid

-45

-

-

-

3.3

Regioprogramma Rijk van Nijmegen 75 jaar Vrijheid

-40

-

-

-

Incidentele baten en lasten tot en met Voorjaarsnota

3.4

Realisatie fiets-/ voetveer Bemmel- Ooij

-10

-

-

-

3.5

Financiële afwikkeling beëindiging Stadsregio Arnhem-Nijmegen

23

-

-

-

Totaal programma Onze Gemeente

-112

-

-

-

Programma Ons geld

Incidentele baten en lasten Programmabegroting 2020

4.1

Algemene uitkering; extra rijksgelden voorkomen schulden

50

-

-

-

4.2

Extra rijksgelden statushouders

40

-

-

-

Incidentele baten en lasten tot en met Voorjaarsnota

geen mutaties

-

-

-

-

Totaal programma Ons geld

90

-

-

-

Programma Overhead

Incidentele baten en lasten Programmabegroting 2020

5.1

Informatiemanagement - digitaal werken

-55

-

-

-

5.2

iBurgerzaken

-57

-

-

-

Incidentele baten en lasten tot en met Voorjaarsnota

geen mutaties

-

-

-

-

Totaal programma Overhead

-112

-

-

-

Totaal exploitatie

-678

-

-

-

Reserves

Incidentele baten en lasten Programmabegroting 2020

R1

Bijdrage Algemene reserve; beheer Maddogs

30

-

-

-

R2

Bijdrage Algemene reserve; woonplaatsbeginsel sociaal domein

667

-

-

-

R3

Bijdrage reserve lopende projecten; Regioprogramma Rijk van Nijmegen 75 jaar Vrijheid

40

-

-

-

R4

Bijdrage Algemene reserve; dekking tekort sociaal domein

151

51

-

-

-

-

-

-

Incidentele baten en lasten tot en met Voorjaarsnota

R5

Bijdrage Algemene reserve; lagere opbrengst toeristenbelasting

133

-

-

-

Totaal reserves

1.021

51

-

-

Totaal

343

51

-

-

1.1 Bij preventie is een aanpak van middelengebruik (alcohol en drugs) van groot belang
In 2020 stellen we een plan op waarin we de gemeentelijke ambitie en aanpak van middelengebruik vaststellen. Om dit plan te maken is een werkbudget van € 5.000 opgenomen in de begroting.

1.2 Extra gelden voorkomen schulden
Het rijk wil een impuls geven aan de verbetering van de gemeentelijke schuldhulpverlening en de versterking van het armoedebeleid. Hiervoor ontvangen we in 2018, 2019 en 2020 extra rijksgelden via de algemene uitkering. Zie ook 4.1.

1.3 Professionaliseren beheer jongerencentrum Maddogs
We willen jongeren een ontmoetingsplek bieden en daarmee ook overlast door jeugd terugdringen. Voor het professionaliseren van het beheer in jongerencentrum Maddogs is daarom voor 2019 en 2020 € 30.000 per jaar beschikbaar gesteld. Deze kosten dekken we ten laste van de Algemene reserve. Zie ook R1.

1.4 Woonplaatsbeginsel sociaal domein
De aanpassing van het woonplaatsbeginsel is met een jaar uitgesteld tot 2021. Voor 2020 hebben we € 667.000 minder aan inkomsten geraamd. Door dit uitstel neemt het tekort op sociaal domein tijdelijk toe. Dit incidentele nadeel brengen we ten laste van de algemene reserve. Zie ook R2.

1.5 Zorg- en Welzijn Wijzer
Bij het vaststellen van de Begroting 2020 is een Amendement aangenomen voor het opstellen van een Zorg- en Welzijnswijzer. Hiervoor is eenmalig een bedrag van € 2.000 beschikbaar gesteld.

1.6/1.7 Actieprogramma lokale initiatieven mensen met Verward Gedrag
ZonNW heeft een subsidie van € 90.880 toegekend voor het “Actieprogramma lokale initiatieven mensen met Verward Gedrag”. Dit programma doen we samen met de gemeente Heumen en Woningcoöperatie Oosterpoort. We zetten dit geld in 2 jaar in. € 40.000 in 2020 en € 50.880 in 2021.

2.1 Vervanging AED's
In 2020 moeten we de gemeentelijke AED's vervangen. Hiervoor is € 24.000 beschikbaar gesteld.

2.2 Led-verlichting Tennisvereniging PIT
Voor het vervangen van de (Led-)verlichting bij Tennisvereniging PIT in Millingen aan de Rijn is in 2020 € 10.500 nodig.

2.3 Terreinafscheiding sportpark de Hove
Voor het plaatsen van een terreinafscheiding op sportpark de Hove is in 2020 € 10.880 nodig.

2.4 Vervangen dode bomen door extreme droogte
Voor vervanging van dode bomen als gevolg van de extreme droogte in 2018 en 2019 is in 2020 eenmalig € 15.000 nodig.

2.5/2.6 Regeling reductie energiegebruik
We krijgen van het Rijk een Specifieke uitkering reductie energiegebruik van € 90.000. Hetzelfde bedrag nemen we op als kosten. Dit geld moeten we inzetten voor projecten waarmee we inwoners voorlichten en stimuleren om energiebesparende maatregelen te nemen. Per saldo heeft deze mutatie geen invloed op het begrotingssaldo.

2.7/2.8 Transitieplan verduurzaming wijk D'n Drul (Groesbeek)
We krijgen van de provincie Gelderland een subsidie van € 10.000 voor het maken van een Transitieplan voor de verduurzaming van wijk D'n Drul in Groesbeek. Hetzelfde bedrag nemen we op als (advies)kosten voor het opstellen van het Transitieplan. Per saldo heeft deze mutatie geen invloed op het begrotingssaldo.

2.9 Asbestsanering GTTC
Tafeltennisvereniging GTTC huurt hun accommodatie van de gemeente. De gevelplaten aan het gebouw bevatten asbest. De kosten voor verwijdering van de asbestplaten zijn € 10.300. De vereniging draagt € 1.500 hierin bij.

2.10 Verkoop voormalige Gerardus Majellaschool
We hebben de voormalige Gerardus Majellaschool (Zevenheuvelenweg 14) verkocht aan Dagelijks Leven om een woonvoorziening te realiseren. Het verkoopbedrag is € 330.000. We moeten de boekwaarde voor de ondergrond van dit gebouw (€ 42.707)  afschrijven. Per saldo leidt dit tot een eenmalig voordeel van € 287.000.

2.11 Drainage sportpark de Hove
Bij de herinrichting van het sportpark De Hove in 2011-2012 was er al sprake van een drainage probleem. De voormalige gemeente Millingen aan de Rijn heeft toegezegd, de drainage aan te leggen als diverse maatregelen niet helpen. Deze maatregelen hebben het probleem niet opgelost. Daarom verlenen we alsnog een subsidie van € 7.300 voor de aanleg van drainage.

3.1 Inzet extra rijksgelden statushouders
Per 2021 komt de regierol van de inburgeraars bij de gemeenten te liggen. Tot deze datum krijgen de gemeenten extra rijksgeld om de huidige groep inburgeraars alvast beter te begeleiden naar een hoger taalniveau en daarmee een betere kans op werk. In 2019 en 2020 ontvangen we via de algemene uitkering € 40.000. Deze middelen zetten we voor deze regierol in. Zie ook 4.2.

3.2 Bijdrage GOAN programma Duurzame Mobiliteit en Bereikbaarheid
Bijdrage GOAN voor Duurzame Mobiliteit en Bereikbaarheid in 2020 van € 1,30 per inwoner. Afhankelijk van de te kiezen algemene samenwerkingsvorm in de regio voor de jaren daarna zal een nieuwe vraag worden neergelegd met een meer structureel karakter.

3.3 Regioprogramma Rijk van Nijmegen 75 jaar Vrijheid
Van september 2019 tot en met mei 2020 herdenkt en viert Gelderland 75 jaar bevrijding, vrede en vrijheid. De bijdrage voor onze gemeente is € 100.000 per jaar in 2019 en 2020. Deze kosten dekken we binnen de bestaande budgetten van Toerisme (€ 60.000 per jaar) en de reserve lopende projecten (€ 40.000 per jaar). Zie ook R3. Per saldo heeft deze mutatie geen invloed op het begrotingssaldo.

3.4 Realisatie fiets-/ voetveer Bemmel- Ooij
Voor de realisatie van het fiets-/ voetveer Bemmel- Ooij is € 10.000 nodig. De te verwachten kosten zijn in ieder geval voor advieskosten bureau Stroming. Eventuele bijkomende kosten zijn moeilijk in te schatten omdat we in dit traject afhankelijk zijn van veel niet beïnvloedbare factoren. Zoals onder meer het feit dat de exploitant van het fiets-voetveer zich heeft teruggetrokken.

3.5 Financiële afwikkeling beëindiging Stadsregio Arnhem-Nijmegen
De gemeenschappelijke regeling Stadsregio Arnhem - Nijmegen is beëindigd. De afgelopen periode is financieel alles afgewikkeld. Voor onze gemeente betekent dit dat wij nog een bedrag van € 22.933 ontvangen.

4.1 Algemene uitkering; extra rijksgelden voorkomen schulden
Het rijk wil een impuls geven aan de verbetering van de gemeentelijke schuldhulpverlening en de versterking van het armoedebeleid. Hiervoor ontvangen we in 2018, 2019 en 2020 extra rijksgelden via de algemene uitkering. Zie ook 1.2.

4.2 Extra rijksgelden statushouders
Per 2021 komt de regierol van de inburgeraars bij de gemeenten te liggen. Tot deze datum krijgen de gemeenten extra rijksgeld om de huidige groep inburgeraars alvast beter te begeleiden naar een hoger taalniveau en daarmee een betere kans op werk. In 2019 en 2020 ontvangen we via de algemene uitkering € 40.000. Deze middelen zetten we voor deze regierol in. Zie ook 3.1.

5.1 Informatiemanagement - digitaal werken
We werken als organisatie al een aantal jaren met een document management systeem. Komende jaren willen we dit voortzetten. Maar willen we ook aandacht hebben voor de gebruikers van het programma. Hiervoor is training, instructie en vooral 1 op 1 uitleg nodig. Hiervoor is € 5.000 nodig om specialistische kennis van de applicatie in te huren als aanvulling op aanwezige kennis in de organisatie.  
Volgend jaar willen we een vervangingsbesluit voorbereiden om volledig digitaal werken in de gemeentelijke organisatie mogelijk te gaan maken. We blijven aandacht houden voor de minder digitale inwoners. Dit betekent dat wij onder andere ons Zaaksysteem en de manier waarop dit ingezet wordt tegen het licht gaan houden. Indien nodig zullen we dit zaaksysteem moeten herinrichten. Dit betekent ook dat wij digitale stukken in het archief leidend laten zijn vanaf het moment dat wij vervanging aangevraagd hebben. Hiermee stopt de groei van het papieren archief. Om vervanging aan te vragen moeten veel stappen doorlopen worden en moet aan de Archiefwet voldaan worden. Deze kennis en expertise hebben wij als gemeente niet in huis. Vanwege de grootte en complexiteit van dit proces hebben wij hierin ondersteuning nodig. Vervanging aanvragen leidt niet alleen tot een efficiencyslag in de organisatie, maar is ook van belang in de Omgevingswet (2021) en past binnen de visies op Dienstverlening en Digitaal werken. Benodigde budget voor deze inhuur is € 50.000.

5.2 iBurgerzaken
Wij zijn van plan om in 2020 een nieuw beter functionerend afsprakensysteem aan te schaffen. Dit omdat het contract met de huidige leverancier afloopt per 1 januari 2020. We verwachten dat de kosten hiervoor (inclusief koppelingen) € 20.000 zijn.

In de begroting is ‘thuisbezorgen documenten’ al opgenomen. Bij burgerzaken werken we nu met het systeem iBurgerzaken. Wanneer we gaan thuisbezorgen is een koppeling met een ander systeem noodzakelijk. De geschatte kosten hiervoor zijn eenmalig € 2.350.

We gaan ook onderzoeken of een koppeling tussen ons document managementsysteem en de systemen van burgerzaken van toegevoegde waarde is om archief waardige stukken direct op te kunnen slaan in het juiste systeem. We verwachten dat de kosten hiervoor eenmalig € 35.000 zijn.

R1 Bijdrage Algemene reserve; beheer Maddogs
We willen jongeren een ontmoetingsplek bieden en daarmee ook overlast door jeugd terugdringen. Voor het professionaliseren van het beheer in jongerencentrum Maddogs is daarom voor 2019 en 2020 € 30.000 per jaar beschikbaar gesteld. Deze kosten dekken we ten laste van de algemene reserve. Zie ook 1.3.

R2 Bijdrage Algemene reserve; woonplaatsbeginsel sociaal domein
De aanpassing van het woonplaatsbeginsel is met een jaar uitgesteld tot 2021. Voor 2020 hebben we € 667.000 minder aan inkomsten geraamd. Door dit uitstel neemt het tekort op sociaal domein tijdelijk toe. Dit incidentele nadeel brengen we ten laste van de algemene reserve brengen. Zie ook 1.4.

R3 Bijdrage reserve lopende projecten; Regioprogramma Rijk van Nijmegen 75 jaar Vrijheid
Van september 2019 tot en met mei 2020 herdenkt en viert Gelderland 75 jaar bevrijding, vrede en vrijheid. De bijdrage voor onze gemeente is € 100.000 per jaar in 2019 en 2020. Deze kosten dekken we binnen de bestaande budgetten van Toerisme (€ 60.000 per jaar) en de reserve lopende projecten (€ 40.000 per jaar). Zie ook programma Onze gemeente. Per saldo heeft deze mutatie geen invloed op het begrotingssaldo.

R4 Bijdrage algemene reserve; dekking tekort sociaal domein
Het  totale tekort voor sociaal domein is geraamd op € 818.000. Een deel van het tekort heeft betrekking op het woonplaatsbeginsel zie onder R17. Hierna resteert voor 2020 nog een bedrag van € 151.000 (en voor 2021: € 51.000). Deze bedragen brengen we ten laste van de algemene reserve.

R5 Bijdrage algemene reserve; lagere opbrengst Toeristenbelasting
Bij het vaststellen van de Begroting 2020 is Amendement aangenomen over de Toeristenbelasting. De lagere opbrengst in 2020 (€ 132.500) dekken we ten laste van de Algemene reserve. Daarnaast komt er in de jaren 2022 tot en met 2026 een extra verhoging van € 26.500 per jaar. Deze extra opbrengst voegen we weer toe aan de Algemene reserve.

Deze pagina is gebouwd op 08/27/2020 12:51:40 met de export van 08/27/2020 12:26:47