Paragrafen

Onderhoud kapitaalgoederen

3. Water

Gewenst kwaliteitsniveau
In 2019 hebben de regiogemeenten samen met veel andere partijen de visie Regionale Adaptatie Strategie Rijk van Maas & Waal ondertekend. In deze visie staan veel ambities, doelen en maatregelen om de negatieve gevolgen van wateroverlast, droogte, hitte en overstromingen te voorkomen of te verminderen. In een uitvoeringsprogramma wordt bepaald wat prioriteit heeft, wat we regionaal of lokaal gaan doen en welke partijen bij welke maatregelen betrokken zijn. Er is in ieder geval een bewustwordingscampagne nodig om inwoners duidelijk te maken dat de klimaatverandering eraan komt, dat we ons daarop moeten voorbereiden en dat de overheid niet alles kan en wil oplossen. Ook inwoners en organisaties staan aan de lat om maatregelen te nemen. Er moet hierbij een goede balans worden gevonden tussen maatregelen die de gemeente voorbereidt en uitvoert en ruimte geven aan initiatieven van inwoners en organisaties.

Wat gaan wij ervoor doen?
Op diverse plekken hebben inwoners overlast van water door hevige regenbuien. De overlast bestaat uit hinder en schade aan privé en gemeentelijke eigendommen. Vooral Breedeweg, Beek, het centrum van Groesbeek en Heilig Landstichting zijn plekken die hiermee regelmatig te maken hebben. Daarom start de gemeente aankomend jaar met een aantal voorbereidingen en realisaties. Daarnaast hangt het omgaan met hevige neerslag samen met de hemelwaterzorgplicht van de gemeente. Hemelwater gaat via het oppervlak maar gedeeltelijk ook via het riool. Het houdt daarom verband met elkaar. De invulling van de zorgplicht staat beschreven in het Gemeentelijk Rioleringsplan Berg en Dal 2016-2020. In 2020 zal dit plan worden herzien.

Stand van zaken Voorjaarsnota
Na de voltooiing van de grote regenwatervoorzieningen in het centrum van Groesbeek (2014), zijn we nu bezig met de aanleg van regenwaterbassins in en rondom Breedeweg/Grafwegen. Dit moet de wateroverlast in de kern van Breedeweg sterk verminderen. We noemen dit Ruimtelijke Adaptatie. Samen met Waterschap Rivierenland investeren we in 2020 en 2021 voor ongeveer 2,5 miljoen euro op de hellingen rondom het dorp. De kosten verdelen we ongeveer 50/50. De eerste grote grondaankopen zijn inmiddels gedaan. Wij streven er naar dat deze werken voor de zomer van 2021 zijn voltooid. In de periode 2022-2024 verwachten we rondom Breedeweg/Grafwegen nog eens 5,5 miljoen aan investeringen te doen, deels met de subsidie van de Provincie van de Rijksoverheid. Deze projecten zijn onderdeel van het MeerjarenInvesteringPlan. Om de bewoners bewust te maken van hun rol bij de vermindering van de wateroverlast en de andere gevolgen van de klimaatverandering (hittestress) zijn we nu een communicatieproject aan het opstarten. We werken hierbij regionaal samen met het waterschap en de Stichtingen “Steenbreek” en “de Bastei”.

Wat gaat het kosten?
De toelichting van water is verwerkt (integrale denkwijze) in plannen van zowel groen, wegen en rioleringsplannen. Onder die titels staan vervolgens ook de beschikbare financiële middelen.

Stand van zaken Voorjaarsnota
Dit alles heeft nog geen invloed op de onderhoudsbegroting 2020. Zodra de grote opvangvoorzieningen op de hellingen zijn gerealiseerd zullen we deze moeten gaan onderhouden. Vanaf 2021 zal dat invloed hebben op de onderhoudsbudgetten van zowel gemeente als waterschap. Onze onderhoudspost “waterlossingen” zal vanaf 2021 hoger moeten zijn. We verwachten jaarlijks ongeveer € 12.500 extra kosten.

Deze pagina is gebouwd op 08/27/2020 12:51:40 met de export van 08/27/2020 12:26:47