Home

Algemeen

Voorwoord

Voorwoord

Welkom bij onze Voorjaarsnota 2020!

In de Programmabegroting 2020 hebben wij onze ambities, doelen en resultaten voor 2020 beschreven. Ook de geraamde inkomsten en uitgaven staan in de begroting.
Tussentijds rapporteert het college aan de raad over de realisatie van de begroting. De eerste rapportage voor 2020 is de Voorjaarsnota.

Deze rapportage gaat over:

  1. Hoe ver zijn we met het behalen van de afgesproken resultaten?
  2. Welke geraamde inkomsten en uitgaven passen we aan?

Hoever zijn we met het behalen van de afgesproken resultaten en ambities?
Per programma hebben we de actuele stand van zaken van de doelen en resultaten beschreven en de financiële gevolgen hiervan verwerkt.

Welke geraamde inkomsten en uitgaven passen we aan?
De grootste nadelige afwijkingen worden veroorzaakt door het Sociaal domein, Wmo-voorzieningen en het verbeterplan ODRN. De grootste voordelige afwijkingen worden veroorzaakt door de algemene uitkering uit het gemeentefonds (decembercirculaire 2019), verkoop voormalige Gerardus Majellaschool, afval en de bijdrage aan de MGR.

De mutaties uit deze Voorjaarsnota leiden tot een begrotingssaldo voor 2020 van € 1.912.000 nadelig. Het tekort voor 2020 dekken we door aanwending van de algemene reserve.

Het college zet zich maximaal in om het negatieve resultaat op de verschillende posten terug te dringen. Het college onderzoekt de mogelijk- en onmogelijkheden en informeert hierover de raad via de standaard P&C-planning.

Coronavirus
De uitbraak van het Coronavirus (COVID-19) eind februari 2020 heeft een enorme impact op ons allemaal. De wereldwijde pandemie leidt tot ongekende omstandigheden. Voor de aanpak van het Coronavirus kijken wij wat we kunnen doen. Dit doen we aanvullend op de landelijke maatregelen van het Rijk. Dit raakt veel beleidsterreinen van onze organisatie. We streven naar een zo goed mogelijke uitvoering van de landelijke en lokale maatregelen. We proberen zoveel mogelijk de continuïteit van de dagelijkse werkzaamheden en van de noodzakelijke (digitale) besluitvorming door te laten gaan. We hebben daarvoor de nodige interne maatregelen genomen.

Het Coronavirus heeft gevolgen voor veel beleidsterreinen van onze begroting 2020 en mogelijk voor de jaren daarna. Hoe groot de financiële impact zal zijn is nu onmogelijk te bepalen. Onze financiële buffer is voldoende en we bewaken onze liquiditeitspositie goed. We nemen zo nodig maatregelen om onze taken in deze crisis zo goed mogelijk te blijven uitvoeren.

Intern hebben we te maken met:

  • extra personeelskosten voor onder andere BOA's, Actieteam, uitkeringenadministratie (TOZO), contacten met GGD, scholen en kinderopvang, sport en regionale inzet. Deze extra uren houden we bij, we verwachten hiervoor een compensatie vanuit het Rijk.
  • arbotechnische zaken voor thuiswerken in het kader van goed werkgeverschap.
  • ICT middelen voor thuiswerken en voor vergaderen met raad, inwoners en verbonden partijen n via Teams.
  • Inkomstenderving door het tijdelijk sluiten van zwembad en sporthallen
  • uitstel van de omgevingswet

Ook externe en verbonden partijen (zoals de DAR en ODRN) geven aan dat het coronavirus invloed heeft op hun (reguliere) dienstverlening. De totale financiële consequenties zijn op dit moment nog niet in beeld. We verwachten dit bij de najaarsnota inzichtelijk te kunnen maken.

Het raadsvoorstel en het raadsbesluit zijn opgenomen in de bijlagen. Klik hier om direct naar het raadsvoorstelte gaan.

Met vriendelijke groet,

College van burgemeester en wethouders

Deze pagina is gebouwd op 08/27/2020 12:51:40 met de export van 08/27/2020 12:26:47