Home

Algemeen

Samenvatting

Op 7 november 2019 heeft de gemeenteraad de Programmabegroting 2020 vastgesteld. Het begrotingssaldo van de primaire begroting was € 2.000.

Volgens genomen besluiten en de ontwikkelingen en afwijkingen die in deze Voorjaarsnota zijn vermeld stellen we het begrotingssaldo nu met € 1.914.000 nadelig bij.
Het begrotingssaldo komt daarmee op € 1.912.000 nadelig. Zie onderstaande tabel.
Het tekort voor 2020 dekken we door aanwending van de algemene reserve. Als dit tekort zich bij het opstellen van de jaarrekening niet voordoet, dan vindt de aanwending niet plaats.
Ook meerjarig is de begroting niet sluitend. Bij het opstellen van de begroting 2021 komen we met bezuinigingsvoorstellen.

Coronavirus
De uitbraak van het Coronavirus (COVID-19) eind februari 2020 heeft een enorme impact op ons allemaal. Het Coronavirus heeft gevolgen voor veel beleidsterreinen van onze begroting 2020 en mogelijk voor de jaren daarna. De financiële consequenties zijn op dit moment nog niet in beeld. We verwachten dit bij de najaarsnota inzichtelijk te kunnen maken. Onze financiële buffer is voldoende en we bewaken onze liquiditeitspositie goed. We nemen zo nodig maatregelen om onze taken in deze crisis zo goed mogelijk te blijven uitvoeren.

In deze Voorjaarsnota zijn per programma de mutaties aangegeven en toegelicht. De grootste mutaties zijn:

-

Verbeterplan ODRN

-    345

-

Wmo klassiek

-    543

-

Sociaal Domein

- 1.501

-

Dividenduitkeringen BNG en Vitens

-    191

-

Sociale Werkvoorziening

+   146

-

Algemene uitkering

+   255

-

Verkoop vm Geradus Majellaschool

+   287

-

Afval

+     72

Het tekort op het sociaal domein heeft constant onze aandacht. We zijn op dit moment druk bezig voorzieningen om te buigen naar algemene voorzieningen. Ook op basis van de richtingensessie werken we verschillende ombuigingen uit. Deze voorstellen komen in de begrotingsbehandeling 2021 jullie kant op. Op basis daar van kunnen we kijken welke ombuigingen eventueel op korte termijn realiseerbaar zijn en eventueel in 2020 nog iets op kunnen leveren.

Over de overname van Morgenfit is op het moment van het vaststellen van de voorjaarsnota nog geen besluit genomen. Deze overname zit nog niet in het saldo van 2020 verwerkt. Wel hebben we deze overname meegenomen in het meerjarig tekort dat is gepresenteerd in de richtingensessie. Voor 2020 betekent dat als deze overname dit jaar plaatsvindt we te maken hebben met een extra nadeel van 108.000 euro.

Hieronder staat de ontwikkeling van het begrotingssaldo 2020.

Bedragen x€ 1.000

Omschrijving

Bedrag

Primaire begroting 2020

2

Voorjaarsnota 2020:

>

Verwerkte besluitvorming

-19

>

Overige ontwikkelingen

-1.894

-1.913

Begrotingsresultaat na Voorjaarsnota 2020

-1.912

Hieronder staat een overzicht met daarin de saldi per programma na verwerking van de mutaties in deze Voorjaarsnota.

Bedragen x €1.000

Programma

Begroting

Mutaties

Begroting

Meerjarenbegroting

2020

t/m

2020

2021

2022

2023

Primair

VJN

na VJN

Saldo

Saldo

Saldo

Saldo

Saldo

Saldo

Inwoner

-34.820

-1.866

-36.686

-35.681

-35.386

-35.200

Onze buurt

-13.615

265

-13.350

-13.825

-14.159

-14.224

Onze gemeente

-4.964

-1.043

-6.007

-5.657

-5.373

-5.426

Ons geld

60.841

64

60.905

61.472

61.119

61.285

Overhead

-9.407

64

-9.343

-9.381

-9.381

-9.380

Saldo rekening baten en lasten

-1.964

-2.516

-4.480

-3.073

-3.180

-2.945

Toevoeging aan reserves

-392

0

-392

-384

-401

-392

Onttrekking aan reserves

2.358

603

2.960

1.675

1.377

1.323

Resultaat rekening baten en lasten

2

-1.913

-1.912

-1.781

-2.204

-2.014

Deze pagina is gebouwd op 08/27/2020 12:51:40 met de export van 08/27/2020 12:26:47