Paragrafen

Onderhoud kapitaalgoederen

Algemeen

In deze paragraaf is beschreven op welke wijze wij onze kapitaalgoederen beheren. Maar wat zijn kapitaalgoederen? Kapitaalgoederen vertegenwoordigen over het algemeen het grootste kapitaal van de gemeente. Beheer en onderhoud kost ons jaarlijks veel geld. Kapitaalgoederen zijn volgens het “besluit begroting en verantwoording provincies en gemeenten”:

  1. wegen;
  2. riolering;
  3. water;
  4. groen;
  5. gebouwen;

Van deze kapitaalgoederen moeten in de begroting:

  • Het beleidskader;
  • De financiële consequenties die uit het beleidskader voortvloeien;
  • De vertaling van de financiële consequenties

Aan dit rijtje hebben wij zelf twee kapitaalgoederen toegevoegd:

  1. openbare verlichting;
  2. speelplekken (eigen toevoeging).

Wetten en regels
Er bestaat geen algemene wet waarin staat hoe gemeentes kapitaalgoederen moeten onderhouden. Dit is namelijk in verschillende wetten beschreven. Bijvoorbeeld vanuit de provincie en waterschappen bestaan er specifieke wetten en regels.
Algemeen uitgangspunt is dat de gemeente verplicht is om te zorgen voor een veilige openbare ruimte. Wij moeten aan kunnen tonen dat er voldoende gedaan is om de openbare ruimte veilig te houden. Dit doen wij onder anderen door regelmatig inspecties uit de voeren. De gegevens uit deze inspecties in combinatie met beleidskaders zijn de basis voor de onderhoudsplannen.

Actuele beheerplannen
In onderstaand schema zijn per kapitaalgoed de relevante beheerplannen genoemd. Het jaar geeft aan wanneer het plan vastgesteld is. De planperiode gaat over de termijn dat voor het plan geldt. De inhoud is een korte samenvatting van wat er in het plan staat.

Beheerplan

Jaar

Planperiode

Inhoud

1.

Onderhoudsplan Wegen

2017

2017-2020

Beheer van wegen in gemeente

2.

Gemeentelijk Rioleringsplan

2015

2016-2020

Aanleg, beheer en onderhoud voorzieningen voor inzamelen en transport/verwerken van stedelijk afvalwater en hemelwater.

3.

Water

Onderhoud is gebord in beheerplannen voor riolering, groen en wegen

4.1.

Bomenstructuurplan

2013

2013-2025

Wenselijke laanstructuren die wij in stand moeten houden door bijvoorbeeld tijdige vervanging.

4.2.

Lijst bijzondere houtopstanden

2013

2013-2020

Waardevolle bomen die in principe niet gekapt mogen worden.

5.

Gebouwen

2019

2020-2029

Beschrijving van de onderhoudswerkzaamheden.

6.

Openbare verlichting

2015

2016-2020

Beleids- en beheerplan

7.

Vervangingsplan Speelvoorzieningen

2018

2019-2028

Onderhouds- en vervangingsplan speeltoestellen

Hieronder staat een overzicht van de kengetallen van onze kapitaalgoederen.

Taakveld

Omvang

Eenheid

Wegen: oppervlakte van het wegennet

1.988.941

Wegen: binnen bebouwde kom

1.546.253

Wegen: buiten bebouwde kom

442.688

Wegen: elementen bestrating

1.085.863

Wegen: asfalt

850.320

Riolering: lengte vrijvervalriool

266

km

Riolering: lengte drukriool

82

km

Riolering: gemalen

281

stuks

Riolering: bergbezinkvoorziening

5

stuks

Riolering: straatkolken

11.500

stuks

Water: infiltratieputten

516

stuks

Water: wadi's (23 stuks)

15.830

Water: waterwerkt Beek

4

km

Water: sloten

64

km

Water: waterdoorlatende verharding

6.150

Groen: aantal bomen (exclusief bospercelen)

15.652

stuks

Groen: oppervlakte cultuurrijke beplanting

184.055

Groen: gazon

298.539

Groen: bermen

788.579

Verlichting: masten en armaturen

5.950

stuks

Spelen: aantal spellocaties (dit zegt niets over de toestellen)

72

stuks

Verkeersregelinstallatie: eigen beheer

1

stuks

Vastgoed: aantal gemeentelijke accommodaties (al dan niet in eigen beheer)

26.289

m²/bvo

Deze pagina is gebouwd op 08/27/2020 12:51:40 met de export van 08/27/2020 12:26:47